Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź NIP 7262698643 Regon 525567080, ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności.
 2. Niniejszy regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. politykę̨ prywatności;
  5. tryb postepowania reklamacyjnego.
 3. Polityka Prywatności zawarta w §6-8 niniejszego regulaminu, określa:
 1. zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, w tym oznaczenie administratora danych osobowych (WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź NIP 7262698643 Regon 525567080), sposób zbierania danych, cel i zakres zbieranych danych, informację o prawie dostępu do treści swoich danych, możliwość ich przekazywania oraz poprawiania, a także o dobrowolności podania danych;
 2. zasady przetwarzania danych zbieranych automatycznie i wykorzystywania plików cookie.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte w §2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

 1. Dane osobowe – oznaczają̨ informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować́, w szczególności na podstawie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.
 2. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do wypromowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnieciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 3. Klient – potencjalny lub faktyczny nabywca Produktów i/lub Usług prezentowanych przez Usługodawcę̨ przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową;
 5. Produkt – towar prezentowany w serwisie Internetowym, który Klient może nabyć́ na podstawie Umowy sprzedaży;
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 8. Regulamin Sklepu internetowego – regulamin Sklepu internetowego opublikowany na stronie www.wyspalodz.pl;
 9. Serwis – oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.wyspalodz.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
 10. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod witryną www.wyspalodz.pl oferujący możliwość zamówienia i nabycia Usług;
 11. Strony – Usługodawca i Usługobiorca;
 12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;
 13. Umowa sprzedaży – zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy Usługodawcą WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź NIP 7262698643 Regon 525567080 (będącym Sprzedawcą) a Klientem (będącym Kupującym) w postaci umowy sprzedaży Usług, zawierana w Sklepie internetowym na skutek Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę̨.
 14. Usługa – Usługa prezentowana w Sklepie Internetowym, którą Klient może nabyć na podstawie Umowy sprzedaży;
 15. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę opisane w §3 Regulaminu;
 16. Usługobiorca – podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 17. Usługodawca – WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź NIP 7262698643 Regon 525567080;
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, stanowiące ofertę nabycia Usług, określające rodzaj i/lub liczbę Usług oraz inne treści przewidziane prawem.

§3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi:
 1. usługi informacyjne – polegające na udostępnianiu informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, a także dane informacyjne proponowane przez Usługodawcę, w tym dane dopasowane do zainteresowań Usługobiorcy;
 2. usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu Stronom komunikowania się̨,
  w szczególności na indywidualne żądanie Usługobiorcy umożliwiają kontakt z Usługodawcą (w tym za pomocą formularza kontaktowego), składanie reklamacji, a także przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną;
 3. usługi w zakresie sprzedaży Usług przy wykorzystaniu Sklepu internetowego. Szczegółowe zasady zawierania i realizacji Umów sprzedaży zawartych w Sklepie internetowym regulują postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego www.wyspalodz.pl
 1. Otrzymywanie przez Usługobiorcę usług komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1. jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, która to zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Usługobiorcę.
 2. Cofniecie zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługobiorca może dokonać wysyłając do Usługodawcy:

o wiadomość e-mail na adres: kontakt@wyspalodz.pl; lub
o pismo z oświadczeniem o cofnięciu zgody na adres: WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź NIP 7262698643 Regon 525567080, Usługi z ust. 1 są świadczone przy wykorzystaniu Serwisu.

§4. Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę̨ z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Możliwość korzystania z części Usług, o których mowa w § 3 ust. 1. może być również uzależniona od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu sklepu internetowego. Szczegółowe zasady korzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1. Strony mogą̨ uregulować w całości lub w części także w formie umowy pisemnej.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez/lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność́.
 1. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 3. Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę̨ niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 5. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia
  z Usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności.
 6. W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, FireFox, Opera lub Safari; monitor o rozdzielczości 1280×720 px; włączona obsługa Cookies i Java Script.
 7. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 10, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć́ negatywny wpływ na jakość́ świadczonych Usług.
 8. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży zawieranie na skutek zamówień Usług dokonywanych przy pomocy Sklepu internetowego, które wiążą się z obowiązkiem zapłaty za zamówione Usługi.

§5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Strony umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. Strony w Umowie o współpracy mogą̨ określić odrębne zasady zawierania Umów o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń́ Stron. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych przy pomocy Usług wymienionych w § 3 ust. 1 zasady i warunki zawierania oraz rozwiazywania Umów sprzedaży Usług reguluje Regulamin Sklepu Internetowego.
 5. Zamknięcie przeglądarki, jak również rozwiązanie Umów o świadczeń usług drogą elektroniczną (poprzez zamkniecie strony) nie rozwiązują̨ zawartych za pomocą Serwisu Umów sprzedaży.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy usług świadczonych drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy Klient przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres siedziby Usługodawcy (WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź NIP 7262698643 Regon 525567080) o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług elektronicznych; Data zawarcia umowy; Imię i nazwisko konsumenta; Adres konsumenta; Data; Podpis”.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 3 i pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorca otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy i wskazaniu sposobu zwrotu należności.

§6. Polityka prywatności

Poniższe postanowienia §7-8 stanowią Politykę̨ prywatności określającą zasady ochrony danych Usługobiorców, w szczególności Twoich (jako Usługobiorcy) danych osobowych, korzystających z Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.wyspalodz.pl.

§7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź NIP 7262698643 Regon 525567080.
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzanych Państwa danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@wyspalodz.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisami RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Mamy też wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 5. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym RODO.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej, tj. imię nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§8. Administrowanie danymi

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Administrator nie weryfikuje prawdziwości i prawidłowości podanych danych osobowych.
 2. W celu prawidłowego wykonania Usług oraz w celach marketingowych przetwarzamy następujące dane osobowe: imię; nazwisko; adres zamieszkania; adres email; numer telefonu; informacje techniczne o urządzeniach, z których korzystasz, żeby uzyskać dostęp do naszych usług oraz inne informacje techniczne; informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług; wszelkie inne dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych usług; wszelkie inne dane, które przekazujesz nam w czasie kontaktowania się̨ z nami;
 3. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO;

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji przez nas Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą̨.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje żądanie wykonamy niezwłocznie.
 2. Skargę, o której mowa w pkt 3 powyżej, należy wnieść do: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Biuro Generalnego Inspektora Danych Osobowych
 3. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w §8. pkt. 3 powinieneś się z nami skontaktować́. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@wyspalodz.pl
 4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie ich jest jednak niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie usług. Jeśli odmówisz ich podania, nie będziesz mógł skorzystać́ z naszych usług.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą one niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług lub przez okres, na jaki otrzymaliśmy Twoją zgodę do ich przetwarzania.
 6. Usuniecie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowania danych. W takim wypadku możemy odmówić spełnienia Twojego żądania dotyczącego usunięcia Twoich danych osobowych. Jako Administrator możemy dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, jeżeli są to zaufane podmioty Administratora i zapewniają̨ ochronę przetwarzanych danych osobowych. Są to głownie podmioty, które pomagają nam jak najlepiej wykonywać świadczone przez nas usługi.
 9. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie upoważnione przez nas osoby, które zostały zapoznane z obowiązkami wynikającymi z ochrony Twoich danych osobowych.
 10. Witryna www.wyspalodz.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają̨ na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają̨ wiec korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 11. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 12. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają̨ z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 13. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 14. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

17. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

18. Polityka może ulegać zmianom. O wszelkich zmianach powiadomimy Ciebie poprzez komunikat umieszczony na naszej stronie internetowej.

§9. Sposób kontaktu

 1. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Usługobiorcy na podany przez niego adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Usługobiorcą telefonicznie na podany przez niego numer telefonu jak również kontaktować się z Usługobiorcą w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem:
  1. udzielenia odpowiedzi na wiadomości i pytania Usługobiorcy;
  2. przekazania Usługobiorcy informacji dotyczących Zamówienia lub realizacji Umowy;
  3. wyjaśnienia kwestii płatności;
  4. wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.
 2. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie informacji handlowej Usługodawca może przesyłać do Usługobiorcy na podany przez Usługodawcę adres elektroniczny zamówioną informację handlową.

§10. Reklamacje

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem oraz funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@wyspalodz.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. Termin ze zdania poprzedniego nie dotyczy reklamacji obejmujących żądania Konsumenta wskazane w art. 561(5) k.c. – do takich reklamacji w zakresie Umów sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego.
 3. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, a w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić́ na szkodę usługobiorcę̨ lub Usługodawcę.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 8. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z Polityką Prywatności wchodzi w życie z dniem 19 września 2022 r.
- Kup Voucher