Regulamin

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług salonu WySpa Łódź Jakub Banaś, Marcin Rafał Derfla z.o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Drewnowska 43 a 91-002 Łódź NIP 7262698643 Regon 525567080, zwanego dalej „Salonem”.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.

§2. KLIENCI

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§3. PRACOWNICY

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci. Te same czynności pracownik wykonuje po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 5. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§4. HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 4. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie.

§5. ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu podczas pierwszej wizyty Klient proszony jest o wypełnienie kwestionariusza zdrowia, aby sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do odbycia zabiegu.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 7. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§6. PŁATNOŚĆ

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz na stronie internetowej www.wyspalodz.pl,
 2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, kartą płatniczą oraz voucherem upominkowym zakupionym w Salonie.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. W Gabinecie dostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
 5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§8. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem adresu e-mail.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§10. VOUCHERY

 1. Bony Upominkowe są wydawane w formie zaproszenia. Dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub dotyczyć konkretnej, wymienionej na bonie usługi lub pakietu SPA.
 2. Bony można nabyć w Salonie. Nabycie bonów w Salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 3. Bony można również zakupić przez sklep internetowy www.wyspalodz.pl.
 4. Na życzenie Kupującego Bon Upominkowy może zostać wysłany pod wskazany adres kurierem lub do paczkomatu. Opłata za przesłanie Bonu kurierem wynosi 18 złotych, a do paczkomatu 11 złotych.
 5. Bony upominkowe na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie usługi z oferty Salonu, z wyjątkiem zabiegów z Medycyny Estetycznej.
 6. Bony są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich zakupu- w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi.Po upływie terminu ważności Bonu, jego wartość zostaje utracona i nie ma możliwości jego przedłużenia.
 7. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 8. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty należy skontaktować się z recepcją pod nr tel. 733 043 043. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie bon upominkowy.
 9. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 48h przed umówioną wizytą, bon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 10. Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 11. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług. Nie można wykorzystywać bonów na zakup kosmetyków.
 12. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do bonu, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.
 13. Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Salonu, za wyjątkiem zabiegów z zakresu Medycyny Estetycznej.
 14. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu upominkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 15. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Salonu. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 16. Voucher zostanie wysłany na maila do 30 min po uiszczeniu opłaty.

§11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 19.09.2022 r.
- Kup Voucher